ประวัติบ้านโพนฮาด

ประวัติบ้านโพนฮาด

คำว่า "บ้านโพนฮาด" เป็นชื่อตั้งขึ้นตามตำนาน เล่าว่าเมื่อหลายร้อยปีมีพระยาฮาด
และพระยาทอน มีชื่อศักดิ์ เป็นพี่น้องกันพร้อมบริวาร คือพระนางจะแอ่น
พระนางแสนสี ซึ่งเป็นพ่อค้าขายครั่งซึ่งได้เกินทางมาขายครั่ง ท่ามกลาง
ทุ่งอันกว้างใหญ่ไพศาลมีความแห้งแล้งและกันดาล ไม่มีนำดื่มนำใช้ในช่วงน่าแล้ง
ทำให้คณะบุคคลดังกล่าวเกิดความหิวโหยอาหารและน้ำอันมีผลทำให้ พระยาอาด
เสียชีวิตลงที่บ้านโพนฮาดซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านโพนฮาดในปัจจุบัน และพระยาทอน
ก็ได้เสียชีวิตลงที่บ้านโพนทอน ส่วนสตรีอีกสองคน คือ พระนางแอ่นและ
พระนางแสนสีก็ได้เสียชีวิตลงที่บ้านโพนฮาด ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านโพนฮาด
ปัจจุบันปริการ


สาธารณะของหมู่บ้าน
1. ศาลาประชาคม 1 แห่ง 
2. หอกระจายข่าว 2 แห่ง
3. ตู้โทรศัพท์สาธารณะ 2 แห่ง
4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง
5. โรงเรียนประถม 1 แห่ง
6. วัด 1 แห่ง
7. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 1 แห่ง
8. ลานกีฬา/สนามกีฬา 1 แห่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น