วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์เรียนรู้ และแนวความคิดของปราชญ์

ศูนย์เรียนรู้
และแนวความคิดของปราชญ์ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชาวบ้านหลักสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศูนย์เรียนรู้และแนวความคิดของปราชญ์ชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. บทนำ
ปราชญ์ชาวบ้านนับว่ามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการน้อม
นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปศึกษาและปฏิบัติตน จนบังเกิดผลเป็นที่
ประจักษ์ สามารถสร้างความอยู่ดีมีสุขแก่ตนเองและครอบครัว ภาคราชการจึงเล็งความสำคัญของปราชญ์
ชาวบ้าน จึงได้สนับสนุนส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้ เพื่อขยายผลความสำเร็จของท่านทั้งหลายไปสู่ชุมชน หรือผู้
ที่สนใจ ต้องการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อนำภูมิปัญญาและแนวทางของปราชญ์แต่ละท่านไปเป็นตัวอย่าง
ในการพัฒนาตนเองและชุมชนให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขอันเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ
สศช. ได้เล็งเห็นความสำคัญของปราชญ์ชาวบ้าน ในฐานะที่เป็นกลไกหรือภาคีการพัฒนาที่สำคัญ
ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ไปสู่บุคคล ชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มอบหมายให้สำนัก
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้ง 4 ภาค ดำเนินรวบรวมข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและศูนย์เรียนรู้ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ สร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา และขยายผลเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาในแต่ละระดับต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรวบรวมรายชื่อและที่อยู่ของปราชญ์ชาวบ้านในฐานะที่เป็นศูนย์เรียนรู้ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งจัดระบบข้อมูลให้สะดวกต่อการใช้ประโยชน์
2.2 เพื่อรวบรวมแนวคิด องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของปราชญ์หลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 12 ท่าน1 เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาเรียนรู้ และนำไปเผยแพร่แก่ผู้สนใจต่อไป
3. วิธีการดำเนินงาน
ศึกษาแหล่งที่มาของปราชญ์ชาวบ้าน และดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาคราชการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันมี สนง.ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการรวบรวม
และประสานรวบรวมจากเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีการหมุนเวียนจัด
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันเป็นประจำทุกเดือน
4. ผลที่ได้รับ
สพอ. มีฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ที่พร้อมใช้งาน โดยมีรายชื่อ ที่อยู่ของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
ปราชญ์ชาวบ้าน 79 ท่าน จำแนกรายจังหวัด รวมทั้งมีเอกสารรวบรวมแนวคิดและภูมิปัญญาของปราชญ์หลัก
12 ท่าน เพื่อใช้ในการค้นคว้า ศึกษา และประโยชน์อื่นๆ ของสำนักงานต่อไป
5. รายชื่อศูนย์เรียนรู้ปราชญ์ชาวบ้าน
ตารางที่ 1 สรุปรวมยอดปราชญ์ชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายจังหวัด (หน้า 1/1 – 1/3)
ตารางที่ 2 รายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน (หน้า 2/1 – 2/4)
6. แนวความคิดและภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน 12 ท่าน__

                  ร้อยเอ็ด

นายถนอม เหล็กศรี
นายทอง สิงห์สุขุม
นายวิชัย ทวินันท์
นายบุญมี ทอนมาตย์
นายวีระยุทธ สุวัฒน์
นายแสวง มะโนลัย
นายอุทัย สุทธิประภา
 นายแสวง มะโนลัย ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 

หมู่ที่ 12 บ้านโพนฮาด ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น